1. Introducere

Incepând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. Adoptăm prezenta Politică de confidențialitate în vederea alinierii la dispozițiile noii reglementari.
Prezenta Politică de confidențialitate se aplică următoarelor activități în care se prelucrează date cu caracter personal:
• Vizitarea sediului nostru;
• Vizitarea site-ului www.openviewstudio.ro
• Primirea comunicărilor, incluzând e-mailuri, telefoane, SMS;
• Inițierea și desfășurarea rapoartelor economice.
Prin vizitarea site-ului și acceptarea prezentei Politici de confidențialitate vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat, în conformitate cu GDPR.

2. Identitatea si datele de contact ale operatorului

Operatorul de date este OPEN VIEW STUDIO SRL (denumita in continuare OPEN VIEW STUDIO SRL ,cu sediul social în Bucuresti, Str. Meridianului, nr 44, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13846/2003, Cod Unic de Înregistrare. RO15821110, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.openviewstudio.ro

In cazul in care aveti intrebari sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta trimitandu-ne un e-mail la adresa: contact@openviewstudio.ro

3. Definiții

 • ANSPDCP =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • „restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • „operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • „persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • „destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 • „consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

4. Drepturile persoanelor vizate

OPEN VIEW STUDIO SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate conform Regulamentului nr. 679/2016, si anume:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

5. Cum colectam datele cu caracter personal?

Direct: obtinem date cu caracter personal in mod direct de la dumneavoastra atunci cand ne contactati telefonic, ne comunicati un e-mail, utilizati formularul de contact disponibil pe site-ul www.openviewstudio.ro, si/sau ne trimiteti CV-ul dumneavoastra sau cand intrati in raport contractual cu societatea noastra.

Indirect: de regula, obtinem/ avem acces la date cu caracter personal ale persoanelor fizice in mod indirect in cadrul relatiilor contractuale pe care le desfasuram.

Putem obtine/ avem acces la date cu caracter personal si din urmatoarele surse:

 • Site-uri profesionale si/sau sociale: in cazul in care accesati paginile noastre oficiale de Facebook, Linkedin, Google, Instagram noi vom colecta informatiile privitoare la contul dumneavoastra. Aceste categorii de informatii pot cuprinde numele dumneavoastra, adresa de e-mail, numarul de telefon sau informatii aditionale despre dumneavoastra.

6. Ce categorii de date cu caracter personal colectam?

 • Date personale: nume si prenume, numarul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare,tip de browser utilizat, precum si alte date pe care alegeti sa ni le oferiti atunci cand ne contactati sau sa accesati site-ul www.openviewstudio.ro, cum ar fi: CV-ul, denumirea societatii la care lucrati si functia detinuta.
 • Date cu caracter special: in mod normal, nu procesam asemenea categorii de date cu caracter personal, dar, in situatiile in care procesam astfel de date, o facem numai cu consimtamantul persoanei vizate sau in baza unei obligatii legale pe care o avem.

Openviewstudio.ro utilizeaza comunicari de marketing direct: google ads, facebook ads, instagram ads, linkedin ads sau alte platfome de reclame. Prin accesarea si utilizarea site-ului www.openviewstudio.ro, va exprimati, in mod expres, acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing si primirea de comunicari de marketing direct.

7. Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor?

Ne putem intemeia prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

 • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne indeplini obligatiile contractuale precum si pentru a furniza serviciile noastre, in cadrul demersurilor premergatoare incheierii unui contract, spre exemplu atunci cand ne solicitati transmiterea unei oferte.
 • Consimtamant: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimtamantului liber si neviciat in momentul in care ne furnizati datele respective.
 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal in baza interesului legitim, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii.
 • Obligatie legala si interes public: Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce revin OPEN VIEW STUDIO SRL,  in calitate de profesionist si angajator.

8. De ce avem nevoie de datele cu caracter personal?

Prelucram date cu caracter personal in mod transparent, in urmatoarele scopuri:

 • Prelucrarea oricaror solicitari primite pe e-mail sau telefon, inclusiv formularea de raspunsuri la solicitarile dumneavoastra;
 • Cautarea de candidati calificati, capabili sa ocupe posturile vacante din cadrul OPEN VIEW STUDIO SRL;
 • Indeplinirea obligatiilor pe care OPEN VIEW STUDIO SRL si le-a asumat prin incheierea contractelor;
 • Indeplinirea obligatiilor legale.

9. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

OPEN VIEW STUDIO SRL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.openviewstudio.ro sau obtinute in conformitate cu prezenta politica de confidentialitate, cu exceptia angajatilor si contractorilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele societatii sau pentru a furniza servicii disponibile acesteia, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a societatii sau a angajatilor ori contractorilor acesteia.

OPEN VIEW STUDIO SRL a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului GDPR.

OPEN VIEW STUDIO SRL, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal. Totodata, OPEN VIEW STUDIO SRL acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor si colaboratorilor, doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai societatii care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile prezentei politici de confidentialitate a datelor cu caracter personal si au semnat declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

OPEN VIEW STUDIO SRL poate furniza datele cu caracter personal colectate de la dvs. colaboratorilor sai cu care se afla in relatii de parteneriat, in temeiul acordurilor de confidentialitate incheiate cu acesta si numai in scopurile mentionate in cuprinsul prezentei Politici.

Echipamentele de tip server pe care este gazduit site-ul web openviewstudio.ro, prin intermediul carora sunt colectate date cu caracter personal este protejat atat la accesul fizic, cat si la accesul de distanta, serviciul fiind furnizat de datahost.ro.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului sunt retinute pe o perioada de 5 ani de la momentul prelucrarii, care este reprezentat de ultima accesare a site-ului 

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor utilizate de catre site-ul www.openviewstudio.ro,  sunt retinute pe perioada mentionata in Politica de confidentialitate cu privire la cookie-uri, disponibila aici  openviewstudio.ro/ politica de utilizare cookie-uri/  

Datele cu caracter personal la care avem acces prin intermediul bazelor de date ale clientilor pentru care prestam servicii de mentenanta a site-urilor web nu sunt retinute de catre OPEN VIEW STUDIO SRL.

10. Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, OPEN VIEW STUDIO SRL va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail la adresa: contact@openviewstudio.ro

11. Informatii privind ANSPDCP

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa, prin depunerea unei plangeri, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
Telefon:+40.318.059.211 +40.318.059.212
Fax:+40.318.059.602
Email:anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet:www.dataprotection.ro